Sähköpostirekisterin tietosuojaseloste

BoulderSaimaan sähköpostirekisterin tietosuojaseloste

BoulderSaimaa Oy

Rekisterinpitäjä

BoulderSaimaa Oy

Tuomikatu 26, 53810 Lappeenranta

Info@bouldersaimaa.fi

Puh. 0403446507

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tuomo Lankinen

info@bouldersaimaa.fi

Puh. 0406304010

Rekisterin nimi

BoulderSaimaa Oy:n sähköpostirekisteri

Rekisteröidyt

Asiakasrekisteriin kuuluvat kaikki BoulderSaimaan uutiskirjeen tilanneet henkilöt.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Rekisterin ylläpito perustuu asiakkuuden kautta tulleeseen oikeutettuun etuun ja henkilökohtaiseen suostumukseen. Asiakas tilaa itse uutiskirjeen joko verkkosivuilta tai sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tietoja käytetään markkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot tilaamalla uutiskirjeemme.

Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkuustiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakkaan käyttödata
 • Kampanjahistoria
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Asiakkaan palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta), asiakaspalautteet käytetyn palvelun jälkeen
 • Yritysasiakkailta ja BoulderSaimaa Oy:n (ja asiakasyhtiöiden) työntekijöistä tiedot yhteyshenkilöistä ja heidän yhteystietonsa

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

Säännönmukaiset tietolähteet
 • Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
 • Markkinoinnin automatisoinnin hallintajärjestelmä
Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen suojaus

Sähköpostirekisteriin pääsy on suojattu vain markkinointivastaavan tiedossa olevalla henkilökohtaisella salasanalla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Rekisteri sijaitsee internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu 256-bittisen Advanced Encryption Standard (AES)- mukaisesti.

Tietojen käsittelyn kesto

Asiakastiedot säilyvät rekisterissä yrityksen toiminta-ajan tai kunnes asiakas pyytää niiden poistamista rekisteristä.

Tietojen käsittelijät

Rekisteriä käyttävät BoulderSaimaan markkinointivastaava.

Voimme ulkoistaa rekisterin käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

BoulderSaimaan sähköpostirekisterin käyttö ei sisällä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaatietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitellyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.